Transformers, Bells and Socket Outlets


Transformers, Bells and Socket Outlets

Transformers, Power Supply Units and Socket Outlet

  • Tiêu chuẩn:IEC 61558
  • Điện áp vận hành: 230V AC
  • 4AC3 bell transformers up to 18 VA
  • 4AC3 safety transformers up to 63 VA
  • 4AC2 power supply units up to 8.4 W
  • 5TE6 REG socket outlets up to 16 A

ĐẶC TÍNH

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu